شماره: 70/3

نام و نام خانوادگی: کیانوش قلاوند

عنوان: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان استانهای تهران و مازندران

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد                           دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استاد یا استادان راهنما:                     استاد یا استادان مشاور:

دکتر محمد چیذری                                    دکتر سید ابوالفضل جوادیان                         

سال تحصیلی: 1382

واژگان کلیدی: پذیرش، بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزان، استانهای تهران و مازندران

چکیده:

کشاورزی به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی مانند عوامل جوی، آفات و بیماریهای در جریان تولید و نیز عوامل اقتصادی همچون قیمت بازار از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی شمرده می شود. بنابراین با توجه به اهمیت   بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطرپذیری و تثبیت درآمد کشاورزان عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در بین کشاورزان در دو استان تهران و مازندران مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران برابر 380 نفر محاسبه گردیده است. که تعداد 139 نفر از گندمکاران استان تهران و 241 نفر از گندمکاران استان مازندران از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنها تکمیل شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSWIN استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل سواد، سطح زیر کشت، درآمد، آگاهی از اهداف بیمه، مشورت با سایر گندمکاران، شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، تماس با کارشناسان بیمه، سخنرانیهای ترویجی، بازدید از فعالیتهای بیمه و تماس با مروجان کشاورزی با متغیر وابسته میزان پذیرش بیمه محصول گندم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ولی بین سن و متغیر پذیرش رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین سابقه گندمکاری، استفاده از فیلم ویدیویی استفاده از مجلات و نشریات و نیز استفاده از کارگاه آموزشی رابطه ای مشاهده نگردیده است. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی حاکی از آن است که تاهل و نوع بهره برداری از زمین کشاورزی بر میزان پذیرش بیمه محصول گندم تأثیرگذار بوده است ولی جنسیت و استفاده از تسهیلات حمایتی و عضویت در تعاونی ها بر میزان پذیرش بیمه محصول گندم تاثیرگذار نبوده است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در مورد فرضیات تحقیق نشانگر آن است که متغیرای میزان مشورت با سایر گندمکاران، دفعات تماس کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی با گندمکاران و آگاهی گندمکاران از اهداف و فوائد بیمه محصول گندم بر پذیرش بیمه محصول گندم توسط گندمکاران استان مازندران تاثیرات مثبتی داشته است و متغیرهای بازدید مستمر از فعالیتهای مراکز صندوق بیمه، دفعات تماس کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی با گندم‌کاران، میزان مشورت با سایر گندمکاران در خصوص بیمه محصولات گندم، آگاهی گندمکاران از اهداف و فوائد بیمه محصول گندم، میزان درآمد از شغل گندمکاران و میزان تماس مروجان کشاورزی با گندمکاران تاثیرات مثبتی بر پذیرش بیمه محصول گندم توسط گندمکاران استان تهران داشته اند.


فهرست مندرجات:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، محدوده تحقیق، محدودیت های تحقیق، سیمای کلی استان تهران، سیمای کلی استان مازندران، تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

بیمه، پیدایش بیمه در جهان، تاریخچه بیمه در ایران، مفهوم بیمه کشاورزی، سیر تکامل بیمه محصولات کشاورزی در جهان، سیر تکاملی بیمه محصولات کشاورزی در ایران، روشهای متنوع بیمه و محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف جهان، رویکردهای ادعای خسارت و پرداخت غرامت، نحوه ارزیابی خسارتها در نظام بیمه محصولات کشاورزی، نظام بهره برداری خرده مالکی و بیمه محصولات کشاورزی در ایران، نظام یارانه ها و بیمه محصولات کشاورزی، سیری تطبیقی بر مولفه های بیمه محصولات کشاورزی در برخی از کشورها، نظام بیمه شیلی (1980)، سازمان بیمه کشاورزی در قبرس (1985)، طرح جامع بیمه کشاورزی هندوستان (1985)، بیمه محصولات کشاورزی فیلیپین (1978)، بیمه محصولات زراعی در پاکستان (1988)، بیمه محصولات کشاورزی در جمهوری دومنیکن (1984)، بیمه محصولات کشاورزی ونزئولا (1984)، بیمه محصولات کشاورزی در مکزیک (1975)، دلایل کارگذاری بیمه محصولات کشاورزی توسط بانک کشاورزی و تاثیر آن بر پذیرش بیمه در بین کشاورزان، نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه کشاورزی، برنامه همکاری بیمه و ترویج کشاورزی، مسایل مطروحه در نیازسنجی بیمه محصولات زراعی، بیمه محصولات کشاورزی، مدیریت ریسک و اطلاعات نامتقارن، تراژدی ای به نام مخاطرات اخلاقی در بیمه های محصولات کشاورزی و راهکارهای پیشگیری کننده به عنوان مولودی از اطلاعات نامتقارن، توسعه و ترویج بیمه محصولات کشاورزی در جوامع روستایی، مفهوم نوآوری، ویژگیهای نوآوری، نشر نوآوری، پذیرش نوآوری، فرآیند پذیرش، عوامل موثر در پذیرش نوآوری ها، آموزش و ترویج، ارتباط با مروجین، «تخفیف» عامل انگیزش در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، عوامل موثر بر ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در روستا، تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی بیمه محصولات کشاورزی بر پذیرش، نقش و جایگاه دولت و نظام بیمه محصولات کشاورزی، سبد مصرف خانوار زراعی و بیمه محصولات کشاورزی، مددکاران بیمه محصولات کشاورزی عنصری کلیدی در توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، اصول مددکاری ترویج بیمه محصولات کشاورزی در روستاها، مطلوبیت و نقش آن در پذیرش و مصرف بیمه محصولات کشاورزی، عوامل فردی تاثیرگذار بر مصرف بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، مروری بر سابقه مطالعاتی موضوع، برنامه های آینده صندوق بیمه محصولات کشاورزی

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه، نوع و روش تحقیق، شیوه اجرای تحقیق، جامعه آماری، جمعیت مورد مطالعه، روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه، متغیرهای تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات، روایی «Validity»، اعتبار «Reliability»، ضریب کرنباخ آلفا «Chronbach Alpha»، فرضیات تحقیق، روش های آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه، آمار توصیفی، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، شغل اصلی، عضویت در تعاونی، سطح کشت، سابقه گندمکاری، درآمد، نوع بهره برداری، استفاده از تسهیلات حمایتی، آگاهی از اهداف و فوائد بیمه محصول گندم، علاقه مندی به بیمه محصول گندم، مشورت با سایر گندمکاران، میزان گرایش گندمکاران به بیمه نمودن محصول گندم، رضایت از بیمه محصول گندم، تمایل به بیمه کردن محصول گندم در سال آینده، برگزاری دوره آموزشی، شرکت یا عدم شرکت دوره آموزشی، مفید بودن کلاس ها، تماس با مروجان و کارشناسان بیمه، سخنرانی های ترویجی، فیلم های آموزشی ویدیوئی، مجلات و نشریات آموزشی ترویجی، بازدید از فعالیت صندوق بیمه، کارگاه آموزشی، تماس با مروجان کشاورزی، اولویت بندی میزان استفاده از روش های آموزشی ترویجی در خصوص پذیرش بیمه محصول گندم، آمار تحلیلی، نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیات تحقیق، نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در مورد فرضیات تحقیق، آزمون من وایت نی، بررسی تاثیرات همزمان متغیرهای مستقل بر وابسته، معادله خط رگرسیونی چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان پذیرش بیمه محصول گندم توسط گندمکاران استان مازندران، معادله خط رگرسیونی چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان پذیرش بیمه محصول گندم توسط گندمکاران استان تهران، معادله خط رگرسیونی چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان پذیرش بیمه محصول گندم توسط گندمکاران استان های تهران و مازندران، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی عوامل موثر در تبیین پذیرش بیمه محصول گندم، تحلیل مسیر، تحلیل مسیر عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول توسط کشاورزان

فصل پنجم: خلاصه، نتایج بحث و پیشنهادات

خلاصه، نتیجه گیری، نتایج حاصل از یافته های تحلیلی، نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن، نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر وابسته، نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر وابسته، نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل موثر در تبیین پذیرش بیمه محصول گندم، نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل موثر در تبیین پذیرش محصول گندم، نتایج حاصل از تحلیل مسیر (اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر پذیرش بیمه محصول گندم)، پیشنهادات، پیشنهادات برای تحقیقات آتی پیرامون بیمه محصولات کشاورزی

فهرست منابع و مآخذ

ضمائم